ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. mr. N.E.J.M. Hamers (de Advocaat) handelt onder de naam Just Nikki en oefent de rechtspraktijk in de vorm van een eenmanszaak.
 2. De Advocaat is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De regels (gedragsregels, de Verordening op de advocatuur en de Regeling op de advocatuur) van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn van toepassing.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan de Advocaat, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen van de Advocaat met opdrachtgever als gevolg of in verband daarmee.
 4. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden gelden tevens voor eventuele medewerkers die werkzaam zijn bij Just Nikki, dan wel diegenen die op andere wijze aan Just Nikki zijn verbonden of worden ingeschakeld, alsmede een ieder voor wiens handelen of nalaten Just Nikki aansprakelijk is of kan zijn. Zij is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen binden de opdrachtgever ook.
 5. De opdracht komt eerst tot stand na aanvaarding ervan zoals deze tot uitdrukking komt in een schriftelijke opdrachtbevestiging. De opdrachtgever stemt ermee in dat in voorkomende gevallen onder verantwoordelijkheid van de Advocaat, een andere advocaat diensten verricht (bijvoorbeeld bij afwezigheid of bij bijzondere deskundigheid). Ook kunnen waar nodig derden worden ingeschakeld. De Advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door de Advocaat ingeschakelde derden en is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en/of voorwaarden) van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 6. De opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:402 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door de Advocaat of haar waarnemer tijdens haar afwezigheid. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. De Advocaat voert uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever een opdracht uit. Derden mogen niet op het resultaat van de door de Advocaat verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichte werkzaamheden.
 8. De Advocaat zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar geeft in geen geval de garantie voor het bereiken van een bepaald resultaat. De Advocaat voert haar werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit, met inachtneming van de op haar van toepassing zijnde regelgeving, zoals de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 9. De Advocaat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van het door opdrachtgever verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie.
 10. Iedere aansprakelijkheid van de Advocaat is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. voormelde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien de schade van de opdrachtgever is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Just Nikki.
 11. De opdrachtgever vrijwaart de Advocaat tegen alle aanspraken van derden alsmede de door de Advocaat in verband daarmede te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door de Advocaat voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. De Advocaat is als gevolg van de geldende regelgeving (waaronder de Wwft) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden aan de autoriteiten te melden. De opdrachtgever vrijwaart de Advocaat voor aanspraken van derden jegens de Advocaat welke verband houden met een (ten onrechte) gedane melding in dit kader.
 12. De opdrachtgever geeft de Advocaat toestemming per e-mail met hem en derden te communiceren, alsmede gebruik te maken van cloud computing voorzien van een ISO27001 certificering en daarin gegevens en documenten van de opdrachtgever op te slaan en te bewerken. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat de vertrouwelijkheid van per e-mail gezonden informatie niet volledig gewaarborgd is. De Advocaat is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van bij uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, cloud computing, registers of andere zaken.
 13. De Advocaat beschikt niet over een stichting derdengelden. In voorkomend geval dient ervoor worden zorggedragen dat betreffende derdengelden rechtstreeks aan de opdrachtgever worden uitbetaald.
 14. De Advocaat zal bij beëindiging van haar werkzaamheden de eventuele voor de opdrachtgever bestemde en afkomstige originele stukken retourneren en het dossier archiveren. Het dossier wordt na archivering gedurende zeven jaar (digitaal) bewaard. De Advocaat behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen zeven jaar na archivering te vernietigen.
 15. Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan naar Nederlands recht bindend zijn.
 16. Op de rechtsverhouding tussen de Advocaat en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Scroll naar boven